วิสัยทัศน์/พันธกิจ


  •       557  

   

วิสัยทัศน์


พันธกิจ

ศูนย์วิจัยข้าวเชียงรายมีหน้าที่ศึกษาวิจัยเน้นหนักเรื่องข้าวได้แก่ข้าวนาน้ำฝนข้าวนาชลประทานข้าวไร่และข้าวที่สูงเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่ปฏิบัติงานวิจัยและทดสอบผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวถ่ายทอดเทคโนโลยีผลงานวิจัยเป็นศูนย์บริการให้กับชาวนาในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและพะเยาประสานงานวิชาการกับหน่วยงานข้างเคียงทั้งภายในและภายนอกกรมการข้าวรวมทั้งปฏิบัติงานตามโครงการพระราชดำริและโครงการพิเศษต่างๆแบ่งส่วนราชการออกเป็นดังนี้

1.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

          
มีหน้าที่รับผิดชอบในด้านการบริหารงานทั่วไปงานสารบรรณงานการเงินงานพัสดุงานจัดการไร่นางานเครื่องจักรกลตลอดจนประสานงานวิชาการงานตามแนวพระราชดำริและโครงการพิเศษต่างๆให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในแต่ละปี

2.กลุ่มวิชาการ

          
มีหน้าที่รับผิดชอบค้นคว้าวิจัยและพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพข้าวนาสวนและข้าวไร่เพื่อความยั่งยืนของการปลูกข้าวได้แก่ปัญหาฝนแล้งฝนทิ้งช่วงน้ำท่วมการจัดการน้ำการปรับปรุงวิธีการทางเขตกรรมปฐพีวิทยาการจัดเขตการปลูกข้าวให้เหมาะสมปัญหาโรคแมลงวัชพืชสัตว์ศัตรูข้าวการเก็บเกี่ยวการเก็บรักษาการแปรรูปเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคและรักษาสภาพแวดล้อมศึกษาและแก้ไขปัญหาตามแผนงานของกรมการข้าวตลอดจนร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น

3.กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์

          
มีหน้าที่รับผิดชอบผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้บริสุทธิ์ตรงตามมาตรฐานที่กรมการข้าวกำหนดได้แก่พันธุ์คัดและพันธุ์หลักให้ได้คุณภาพตรงตามมาตรฐานที่กรมการข้าวกำหนดและปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งชาวนาในพื้นที่เป้าหมาย

4.กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี
          
มีหน้าที่รับผิดชอบงานถ่ายทอดเทคโนโลยีทุกรูปแบบได้แก่จัดฝึกอบรมบรรยายความรู้ทางวิชาการจัดนิทรรศการผลิตเอกสารเพื่อเผยแพร่ผลงานค้นคว้าวิจัยแก่นักวิชาการนักส่งเสริมนักเรียนนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปตามแผนงานของกรมการข้าวและตามที่ได้รับการขอความร่วมมือในโอกาสต่างๆ