บุคลากร


  •   2021-03-19 10:15:05    2430  

นาย ปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย

0 5372 1578

piyapan.s@rice.mail.go.th

ฝ่ายบริหารทั่วไป


นาย กิตติพงศ์ รื่นงาม

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

0 5372 1578 ต่อ 22

kittipong.r@rice.mail.go.th

นาง จีรนันท์ อิ่นแก้ว

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

0 5372 1578 ต่อ 15

่jeeranun.i@rice.mail.go.th

นางสาว สายพิณ กอบแก้ว

พนักงานธุรการ ส 4

0 5372 1578

saipin.k@rice.mail.go.th

นาย นิมิตร ดวงปินตา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

0 5372 1578

nimit.d@rice.mail.go.th

นางสาว มธุรดา มอยนา

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

0 5372 1578 ต่อ 15

mathurada.m@rice.mail.go.th

นางสาว รพีพร ป้อมด้วง

เจ้าหน้าที่ธุรการ

0 5372 1578 ต่อ 15

rapeeporn.p@rice.mail.go.th

นาย ทิตย์ ลือเลิศ

ช่างซ่อมบำรุงชั้น 2

0 5372 1578

-

นาง อุดมลักษณ์ น้อยหมอ

คนงานทดลองการเกษตร

0 5372 1578

udomluk.n@rice.mail.go.th

นางสาว สายฝน ศรีบุญเรือง

คนงานทดลองการเกษตร

0 5372 1578

-

นาย วิชาญ กันธะเอ้ย

คนงานทดลองการเกษตร

-

-

นาย เฉลิม จันพรม

คนงานทดลองการเกษตร

0 5372 1578

-

นาง จันทร์สี กันธะเอ้ย

คนงานทดลองการเกษตร

0 5372 1578

-

นาย อภิรักษ์ คำโพธา

ลูกมือช่าง

0 5372 1578

กลุ่มวิชาการ


นาย พายัพภูเบศวร์ มากกูล

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

0 5372 1578

payapbhubes.m@rice.mail.go.th

นาง นุจรินทร์ จังขันธ์ โกเมส เด ฟาเรียส

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

0 5372 1578

nootjarin.j@rice.mail.go.th

นาง อุรัสยาน์ ขวัญเรือน

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

0 5372 1578

urassaya.b@rice.mail.go.th

นางสาว กัลยา บุญสง่า

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

0 5372 1578

kunlaya.b@rice.mail.go.th

นางสาว กรสิริ ศรีนิล

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

0 5372 1578

kornsiri.s@rice.mail.go.th

นางสาว ศิริลักษณ์ ใจบุญทา

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

0 5372 1578

sirilak.c@rice.mail.go.th

นางสาว อภิรดี มานะสุวรรณผล

นักกีฏวิทยา

นาย ฤทธิชัย ภูวุฒิ

คนงานทดลองการเกษตร

0 5372 1578

-

นาย ก้าน จินายะ

คนงานทดลองการเกษตร

0 5372 1578

-

กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์


นาย ศดิศ การดี

เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน

0 5372 1578

sadit.c@rice.mail.go.th

นางสาว นวรัตน์ วังคำ

เจ้าพนักงานการเกษตร

0 5372 1578

nawarat.w@rice.mail.go.th

นาย ธรรมรัตน์ อินต๊ะวงค์

เจ้าหน้าที่การเกษตร

0 5372 1578

นาย ริตย์ สาคำ

คนงานทดลองการเกษตร

0 5372 1578

-

นาย บรรทัด อินทร์ประดิษฐ์

คนงานทดลองการเกษตร

0 5372 1578

-

กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี


นาย ** **

เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน/ชำนาญการ

นาย จรัญ สีเขียว

เจ้าพนักงานการเกษตร

0 5372 1578 ต่อ 21

่jarun.s@rice.mail.go.th

นางสาว วาสนา จิโน

เจ้าพนักงานการเกษตร

0 5372 1578 ต่อ 21