กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทอดพระเนตรการเกี่ยวข้าว กข 79 ณ แปลงนาสาธิตการเกษตร รร.จปร.


    กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทอดพระเนตรการเกี่ยวข้าว กข 79 ณ แปลงนาสาธิตการเกษตร รร.จปร.

   

วันที่ 4 ธันวาคม 2563 พลเอกหญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการเกี่ยวข้าว ณ แปลงนาสาธิตการเกษตร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ดำเนินการโดย ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี  กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการนี้มีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เกษตรกร และบุคลากรจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าเฝ้ารับเสด็จฯ โดยมีนางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว กราบบังคมทูลถวายรายงาน พร้อมด้วยนายเฉลิมชาติ ฤาไชยคาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี กราบบังคมทูลถวายรายงานการดำเนินงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของแปลงสาธิตการเกษตรในปีที่ผ่านมา อีกทั้งยังมีบุคลากรจากกรมการข้าว อาทิ นายสถาพร ตัมพวิสิฏฐ์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าว นางสาวกรรณิการ์ สีนวลมาก นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก ข้าราชการ เจ้าหน้าที่จากกรมการข้าว ร่วมเฝ้ารับเสด็จในครั้งนี้ด้วย

ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่9 ทรงทราบว่าภายในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก ยังมีพื้นที่ว่างเปล่าเพียงพอสำหรับทำการเกษตร โดยเฉพาะการทำนาปลูกข้าว ทรงมอบหมายให้ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นผู้ประสานงานกับโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โดยความร่วมมือของศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ทำแปลงปลูกข้าวนาปรังตั้งแต่ปี 2541 และดำเนินการปลูกข้าวนาปีต่อเนื่องมาเพื่อเป็นตัวอย่างแก่ประชาชนในการพัฒนาพื้นที่ว่างเปล่าให้เป็นประโยชน์ นำไปสู่หลักการที่ว่า "พออยู่ พอกิน"

โดยการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ว่างเปล่าอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บริเวณโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ฤดูนาปี 2563 กรมการข้าวได้ทำการปลูกข้าวพันธุ์กข 79 ในแปลงนาสาธิตการเกษตร มีการดำเนินงาน 3 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 การดำเนินงานปลูกข้าวในฤดูนาปี 2563 โดยใช้เมล็ดข้าวพันธุ์ กข79 เพาะกล้าข้าว ในวันที่ 1 สิงหาคม 2563 บนถาดเพาะกล้าข้าว เมื่อกล้าข้าวมีอายุ 17 วัน นำไปปักดำวันที่ 17 และ 18 สิงหาคม 2563 ด้วยรถปักดำแบบเดินตามที่สามารถปักดำได้ครั้งละ 6 แถว อัตราการใช้กล้าข้าว จำนวน 50 ถาดต่อไร่ การดูแลรักษาแปลงนาสาธิตการเกษตรตามรูปแบบการผลิตข้าวตามมาตรฐานการผลิตข้าวที่ดีและเหมาะสม (Good Agricultural Practices: GAP) เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดีและปลอดภัยตามมาตรฐานทั้งระบบ จำนวน 8 แปลง รวมพื้นที่ 8.05 ไร่ ขณะนี้ข้าวมีอายุ 126 วัน (วันที่ 1 สิงหาคม-4 ธันวาคม 2563) ขณะนี้ข้าวอยู่ในระยะพลับพลึงพร้อมเก็บเกี่ยวผลผลิต

กิจกรรมที่ 2 การศึกษาคุณภาพดินในแปลงนาสาธิตทำการสุ่มเก็บตัวอย่างดินหลังการเก็บเกี่ยวและไถพรวนก่อนปลูกข้าว ฤดูนาปี 2563 แปลงที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 และ 8 เพื่อนำมาวิเคราะห์หาค่าความเป็นกรด-ด่าง ปริมาณอินทรียวัตถุ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมในดิน ณ ห้องปฏิบัติการของศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว ผลการวิเคราะห์ตัวอย่างดิน พบว่า ค่าความเป็นกรดด่าง (pH) ของดินเหมาะสมปานกลางในการปลูกข้าว ดินมีปริมาณอินทรียวัตถุ (OM) และค่าไนโตรเจน (N) ปานกลาง ฟอสฟอรัส (P) สูง  โพแทสเซียม (K) สูง สรุปโดยรวม ดินมีความเหมาะสมในการปลูกข้าวปานกลาง

กิจกรรมที่ 3 สำรวจแมลงศัตรูข้าวและแมลงศัตรูธรรมชาติในแปลงนาสาธิต เป็นการสำรวจแมลงศัตรูข้าวและแมลงศัตรูธรรมชาติในแปลงนาสาธิตทำการสุ่มนับแมลงศัตรูข้าว และแมลงศัตรูธรรมชาติด้วยวิธีสุ่มนับด้วย ตาเปล่าและการใช้สวิงโฉบ พบว่า ปริมาณแมลงศัตรูพืชมีความใกล้เคียงกับปริมาณแมลงศัตรูธรรมชาติ ทำให้บางระยะของข้าว ไม่พบความเสียหายเนื่องจากแมลงศัตรูข้าวถูกควบคุม โดยแมลงศัตรูธรรมชาติ แต่บางระยะในการเจริญเติบโตจะพบความเสียหายเนื่องจากมีปริมาณแมลงศัตรูธรรม ชาติน้อยกว่าแมลงศัตรูข้าว จึงจำเป็นต้องใช้สารสกัดจากพืชในการป้องกันกำจัด หรือใช้สวิงโฉบเพื่อลดปริมาณประชากรของแมลงศัตรูข้าวลงเพื่อไม่ให้สร้างความเสียหายแก่ผลผลิต