ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด (พ.ศ. 2566 –2570) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2568


    นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายกิตติพงศ์ รื่นงาม นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด (พ.ศ. 2566 –2570) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2568 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

    วันที่ 10-11 สิงหาคม 2566 นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายกิตติพงศ์ รื่นงาม นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด (พ.ศ. 2566 –2570) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2568 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ณ โรงแรมลักษวรรณรีสอร์ท ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยมีนายสมหวัง บุญระยอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธาน