ร่วมต้อนรับและลงพื้นที่ การตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ และการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 16 (พันจ่าเอก ประเสริฐ มาลัย)


    นายปิยพันธ์ ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย พร้อมคณะ ร่วมต้อนรับและลงพื้นที่ การตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ และการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 16 (พันจ่าเอก ประเสริฐ มาลัย) ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

    วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2566 นายปิยพันธ์ ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย พร้อมคณะ ร่วมต้อนรับและลงพื้นที่ การตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ และการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 16 (พันจ่าเอก ประเสริฐ มาลัย) ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นศูนย์ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตรให้กับเกษตรกรในพื้นที่อำเภอแม่ลาว และอำเภอใกล้เคียงที่สนใจในกิจกรรมด้านพืช ปศุสัตว์ และประมง เช่น การแปรรูปข้าว การลดต้นทุนการผลิตข้าว การผลิตเมล็ดพันธุ์ การใช้สารชีวภัณฑ์ควบคุมโรคและแมลง การวิเคราะห์ดิน การปลูกข้าวนาโยน การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน เป็นต้น นอกจากนี้ ประธานสหกรณ์โคนมแม่ลาว และประธานแปลงใหญ่ข้าวและพืชผัก ได้สรุปผลการดำเนินงานความสำเร็จ และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการผลิต รวมถึงการใช้อาหารสัตว์คุณภาพสูง ราคาถูก สาธิตการผลิตและการใช้อาหารสัตว์คุณภาพสูง ราคาถูก (การขับเคลื่อนงานแบบมุ่งเป้า) ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย และศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เชียงราย จากนั้น ได้เยี่ยมชมแปลงเรียนรู้ เรื่องข้าวนาโยน และร่วมกิจกรรมโยนกล้า เยี่ยมชมแปลงเรียนรู้ เรื่อง ดิน ปุ๋ย เศรษฐกิจพอเพียง และนิทรรศการ การลดต้นทุนการผลิต