การฝึกอบรมสร้างการรับรู้ ของเกษตรกรในการผลิตข้าวด้วยเทคนิคเกษตรอัจฉริยะ


    นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิด การฝึกอบรมสร้างการรับรู้ ของเกษตรกรในการผลิตข้าวด้วยเทคนิคเกษตรอัจฉริยะ

    วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2566 นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิด การฝึกอบรมสร้างการรับรู้ ของเกษตรกรในการผลิตข้าวด้วยเทคนิคเกษตรอัจฉริยะ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการผลิตข้าว โดยศึกษาการใช้งานอุปกรณ์ IOT และเครื่องจักรกลการเกษตรสมัยใหม่ที่ใช้งานในแปลงสาธิต ได้แก่ การปรับพื้นดินนาด้วยเครื่องปรับพื้นที่ด้วยเลเซอร์ (Laser land leveling) สถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ และโดรนทางการเกษตร ศึกษาการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน การใช้แหนแดงในนาข้าว และการอารักขาข้าวด้วยวิธีที่ปลอดภัย ณ แปลงเรียนรู้การผลิตข้าวด้วยเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ กลุ่มนาแปลงใหญ่วิสาหกิจชุมชนข้าวอินทรีย์บ้านป่าเปา หมู่ที่ 5 ตำบลเจริญเมือง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย โดยมี นายเชิดชัย เย็นสุขศิริ เกษตรอำเภอพาน ร่วมงานในครั้งนี้