เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่เกษตรกร จากตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา


    นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย นางนุจรินทร์ จังขันธ์ โกเมส เด ฟาเรียส นักวิชาการเกษตรเกษตรชำนาญการพิเศษ และคณะ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่เกษตรกร จากตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา จำนวน 40 ราย โดยการศึกษาดูงานในครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อให้เกษตรกรได้รับองค์ความรู้ในเรื่องการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพในแปลงสาธิตของศูนย์ฯ

    วันที่ 8-10 พฤษภาคม 2566 นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย นางนุจรินทร์ จังขันธ์ โกเมส เด ฟาเรียส นักวิชาการเกษตรเกษตรชำนาญการพิเศษ และคณะ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่เกษตรกร จากตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา จำนวน 40 ราย โดยการศึกษาดูงานในครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อให้เกษตรกรได้รับองค์ความรู้ในเรื่องการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพในแปลงสาธิตของศูนย์ฯ โดยมุ่งเน้นขั้นตอนการผลิตตลอดกระบวนการ ได้แก่ จุดเรียนรู้การคัดพันธุ์ปนในแปลงผลิต, การตรวจสอบพันธุ์ปนจากตัวอย่างข้าวของเกษตรกรในห้องแลปปฏิบัติการของศูนย์, โรคและแมลงในแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว และการจัดการเมล็ดพันธุ์หลังเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อไว้ใช้เองตลอดระบบการผลิต ให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในแปลงผลิตของครัวเรือนต่อไป