คณะนักวิจัย อาจารย์ประจำภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอสัมภาษณ์


    คณะนักวิจัย นำโดย ผศ.ดร.ปาริชาติ พรมโชติ อาจารย์ประจำภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอสัมภาษณ์เชิงลึก โครงการ "การสำรวจนวัตกรรมเกษตรเท่าทันภูมิอากาศที่มีศักยภาพในการเกษตรไทยเบื้องต้น"

    วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. คณะนักวิจัย นำโดย ผศ.ดร.ปาริชาติ พรมโชติ อาจารย์ประจำภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอสัมภาษณ์เชิงลึก โครงการ "การสำรวจนวัตกรรมเกษตรเท่าทันภูมิอากาศที่มีศักยภาพในการเกษตรไทยเบื้องต้น" ณ ห้องประชุม อาคารศูนย์ฝึกอบรม ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย โดยมี นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย นางนุจรินทร์ จังขันธ์ โกเมส เด ฟาเรียส นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ นายพายัพภูเบศวร์ มากกูล นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ