วันสถาปนากรมการข้าว เนื่องในโอกาสครบรอบ 17


    วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566 อธิบดีกรมการข้าว (นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์) เป็นประธาน การจัดงานวันสถาปนากรมการข้าว เนื่องในโอกาสครบรอบ 17 ปี ณ อาคารกรมการข้าว กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้บริหารกรมการข้าว ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าว ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว และบุคลากรกรมการข้าว เข้าร่วมพิธี

   

วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566 อธิบดีกรมการข้าว (นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์) เป็นประธาน การจัดงานวันสถาปนากรมการข้าว เนื่องในโอกาสครบรอบ 17 ปี ณ อาคารกรมการข้าว กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้บริหารกรมการข้าว ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าว ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว และบุคลากรกรมการข้าว เข้าร่วมพิธี
ทั้งนี้ กรมการข้าว ได้จัดพิธีประกาศเกียรติคุณข้าราชการพลเรือนดีเด่น คนดีศรีข้าว และศูนย์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมจักรพันธ์ กรมการข้าว รางวัลศูนย์วิจัยข้าวดีเด่น (ลำดับ 1-5) ดังนี้
1. ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก
2. ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี
3. ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี
4. ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี
5. ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย
รางวัลศูนย์เ้มล็ดพันธุ์ข้าวดีเด่น (ลำดับ 1-5) ดังนี้
1. ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา
2. ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก
3. ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร
4. ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท
5. ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่