อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี โครงการการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2566


    นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นางนุจรินทร์ จังขันธ์ โกเมส เดฟาเรียส นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ จัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี โครงการการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2566

    วันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นางนุจรินทร์ จังขันธ์ โกเมส เดฟาเรียส นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และคณะจัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี โครงการการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2566 จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวอินทรีย์  และอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตและการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ และสารชีวภัณฑ์ ณ ที่ทำการกลุ่ม หมู่ 4 ตำบลสันมะค่า อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย