โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 2 ปี 2566 ของจังหวัดเชียงราย


    ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย ร่วมจัดกิจกรรมฐานเรียนรู้เทคโนโลยีการผลิตข้าว โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 2 ปี 2566 ของจังหวัดเชียงราย

    วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้นายจรัญ สีเขียว ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร พร้อมคณะ จัดบูธกิจกรรมฐานเรียนรู้เทคโนโลยีการผลิตข้าว เรื่องโรคและแมลงในนาข้าว ในงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 2 ปี 2566 เพื่อให้เกษตรกรที่มีปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่ห่างไกลสามารถเข้าถึงการบริการวิชาการ ได้รับการแก้ปัญหาด้านการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยมีนายทรงศักดิ์ วลัยใจ ปลัดจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดงานดังกล่าว ณ โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงเหนือ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย