แผน/ผลการดำเนินงาน ผลิตเมล็ดพันธุ์คัดและพันธุ์หลัก ของศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย
                                                                    แผนการผลิตเมล็ดพันธุ์คัดและพันธุ์หล้ก ของศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย

                                                                       แผนการผลิตพันธุ์คัดและพันธุ์หลัก ปี 2565                                             

ลำดับ

พันธุ์

ฤดูนาปรัง 2565

ฤดูนาปี 2565

รวม

พันธุ์คัด

(ตัน)

พันธุ์หลัก

(ตัน)

พันธุ์คัด

(ตัน)

พันธุ์หลัก

(ตัน)

พันธุ์คัด

(ตัน)

พันธุ์หลัก

(ตัน)

1

ก.วก.1

0.025

0.25

0.025

0.25

0.05

0.5

2

ก.วก.2

0.175

1.75

0.125

1.25

0.3

3

3

สันป่าตอง 1

0.3

3

0.3

3

0.6

6

4

กข15

 -

 -

1.8

30

1.8

30

5

กข16

-

 -

0.5

-

0.5

-

6

กข6

 -

 -

2

20

2

20

7

กข65

 -

 -

0.5

-

0.5

-

8

ขาวดอกมะลิ 105

 -

3.5

55

3.5

55

9

เขี้ยวงู 8974

 -

 -

0.05

0.5

0.05

0.5

 

รวม

0.5

5

8.8

110

9.3

115