โครงการ1 อำเภอ 1 แปลงเกษตรอัจฉริยะ นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นางอุรัสยาน์ ขวัญเรือน นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และคณะ ดำเนินงานวัดระดับพื้นที่ หลังปรับพื้นดินนาด้วยเครื่องปรับพื้นที่ด้วยเลเซอร์ (laser land leveling) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำ ลดปริมาณวัชพืช ลดการใช้สารเคมีกำจัดวัชพืช เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ย และปลูกปักดำข้าวด้วยรถปลูกปักดำ ตามโครงการ 1 อำเภอ 1 แปลงเกษตรอัจฉริยะ ณ แปลงนาเกษตรกร พื้นที่หมู่ 4 ตำบลเจริญเมือง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ข่าวประชาสัมพันธ์


Sample project image

การฝึกอบรมสร้างการรับรู้ ของเกษตรกรในการผลิตข้าวด้วยเทคนิคเกษตรอัจฉริยะ

นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิด การฝึกอบรมสร้างการรับรู้ ของเกษตรกรในการผลิตข้าวด้วยเทคนิคเกษตรอัจฉริยะ

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย วันที่ 2023-05-16 15:05:32

อ่านต่อ...
Sample project image

คณะกรรมการตัดสินการประกวดแปลงใหญ่ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2566

นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายจรัญ สีเขียว เจ้าพนักงานการเกษตร ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดแปลงใหญ่ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2566

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย วันที่ 2023-05-11 16:25:09

อ่านต่อ...
Sample project image

เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่เกษตรกร จากตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา

นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย นางนุจรินทร์ จังขันธ์ โกเมส เด ฟาเรียส นักวิชาการเกษตรเกษตรชำนาญการพิเศษ และคณะ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่เกษตรกร จากตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา จำนวน 40 ราย โดยการศึกษาดูงานในครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อให้เกษตรกรได้รับองค์ความรู้ในเรื่องการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพในแปลงสาธิตของศูนย์ฯ

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย วันที่ 2023-05-11 16:22:47

อ่านต่อ...
Sample project image

คณะนักวิจัย อาจารย์ประจำภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอสัมภาษณ์

คณะนักวิจัย นำโดย ผศ.ดร.ปาริชาติ พรมโชติ อาจารย์ประจำภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอสัมภาษณ์เชิงลึก โครงการ "การสำรวจนวัตกรรมเกษตรเท่าทันภูมิอากาศที่มีศักยภาพในการเกษตรไทยเบื้องต้น"

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย วันที่ 2023-04-28 11:31:07

อ่านต่อ...
Sample project image

กิจกรรมงาน Thailand Rice Convention (TRC)​ 2023 สัญจร จังหวัดเชียงราย

นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย พร้อมด้วย นายพายัพภูเบศร์​ มากกูล นักวิชาการ​เกษตร​ชำนาญ​การ​พิเศษ และ นางนุจ​รินทร์ จัง​ขันธ์ โก​เมส เด ฟา​เรียส นักวิชาการ​เกษตร​ชำนาญ​การ​พิเศษ ศูนย์​วิจัย​ข้าว​เชียงราย เข้าร่วมกิจกรรมงาน Thailand Rice Convention (TRC)​ 2023 สัญจร จังหวัดเชียงราย

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย วันที่ 2023-04-25 15:15:00

อ่านต่อ...
Sample project image

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566

นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้นายจรัญ สีเขียว เจ้าพนักงานการเกษตร พร้อมคณะ ร่วมออกหน่วยบริการกิจกรรมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย วันที่ 2023-04-20 16:07:56

อ่านต่อ...
Sample project image

ร่วมพิธีรับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย ร่วมพิธีรับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญศิริ (มูลนิธิชัยพัฒนา)

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย วันที่ 2023-04-19 16:34:21

อ่านต่อ...
Sample project image

ร่วมการแถลงข่าว การประชุมสัมมนาการค้าชายแดนภาคเหนือ ไทย - ลาว - เมียนมาร์

นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย เข้าร่วมการแถลงข่าว "การประชุมสัมมนาการค้าชายแดนภาคเหนือ ไทย - ลาว - เมียนมาร์ " โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย วันที่ 2023-04-12 14:39:54

อ่านต่อ...