โครงสร้างการบริหารและอัตรากำลัง

 

 อัตรกำลัง         จำนวน      
ข้าราชการ 11
ลูกจ้างประจำ 8
พนักงานราชการ 25
เจ้าหน้าที่(จ้างเหมาบริการ)  44