โครงสร้างการบริหารและอัตรากำลัง

 

 อัตรกำลัง         จำนวน      
ข้าราชการ 11
ลูกจ้างประจำ 3
พนักงานราชการ 20
เจ้าหน้าที่(จ้างเหมาบริการ)  44

 

  ทำเนียบข้าราชการ
  piya63 

 

ชื่อ-สกุล  นายปิยะพันธ์  ศรีคุ้ม

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย

ฝ่าย บริหารทั่วไป

                                                    

 

ชื่อ-สกุล นายกิตติพงศ์  รื่นงาม

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ฝ่าย บริหารทั่วไป

  

 

ชื่อ-สกุล   นางจีรนันท์  อิ่นแก้ว

ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ฝ่าย บริหารทั่วไป

 

ชื่อ-สกุล นายพายัพภูเบศวร์  มากกูล

ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

กลุ่ม วิชาการ

   

ชื่อ-สกุล นางสาวนุจรินทร์  จังขันธ์

ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

กลุ่ม วิชาการ

  

 

ชื่อ-สกุล นางสาวกรสิริ  ศรีนิล

ตำแหน่ง  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

กลุ่ม วิชาการ

 

 

ชื่อ-สกุล นางสาวกัลยา  บุญสง่า

ตำแหน่ง  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

กลุ่ม วิชาการ

 

 

ชื่อ-สกุล นางสาวศิริลักษณ์  ใจบุญทา

ตำแหน่ง  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

กลุ่ม วิชาการ

   

 

ชื่อ-สกุล นางสาวอุรัสยาน์  บูลย์ประมุข

ตำแหน่ง  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

กลุ่ม วิชาการ
 

 

ชื่อ-สกุล นายแสวง   เบ็ญชา

ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน    

กลุ่ม ถ่ายทอดเทคโนโลยี

 

 

ชื่อ-สกุล   นายศดิศ  การดี

ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน  

กลุ่ม ผลิตเมล็ดพันธุ์