โครงสร้างการบริหารและอัตรากำลัง

 

 อัตรกำลัง         จำนวน      
ข้าราชการ 11
ลูกจ้างประจำ 8
พนักงานราชการ 25
เจ้าหน้าที่(จ้างเหมาบริการ)  44

 

  ทำเนียบข้าราชการ
       

 

ชื่อ-สกุล  นายอภิชาติ  เนินพลับ

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย

ฝ่ายบริหารทั่วไป

                                                    

ชื่อ-สกุล นางสาวเบญจพร  ขำรัตน์

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ฝ่ายบริหารทั่วไป

ชื่อ-สกุล นางยุพิน  กอบแก้ว

ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ฝ่ายบริหารทั่วไป

ชื่อ-สกุล นายพายัพภูเบศวร์  มากกูล

ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

กลุ่มวิชาการ

   

ชื่อ-สกุล นางสาวนุจรินทร์  จังขันธ์

ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

กลุ่มวิชาการ

    

ชื่อ-สกุล นางสาวกรสิริ  ศรีนิล

ตำแหน่ง  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

กลุ่มวิชาการ

   

ชื่อ-สกุล นางสาวกัลยา  บุญสง่า

ตำแหน่ง  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

กลุ่มวิชาการ

   

ชื่อ-สกุล นางสาวศิริลักษณ์  ใจบุญทา

ตำแหน่ง  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

กลุ่มวิชาการ

   

 

ชื่อ-สกุล นางสาวอุรัสยาน์  บูลย์ประมุข

ตำแหน่ง  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

กลุ่มวิชาการ
   

ชื่อ-สกุล นายแสวง   เบ็ญชา

ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน    

กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี

   

ชื่อ-สกุล   ตำแหน่งว่าง

ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน 

กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์