โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ศึกษาดูงาน

วันที่ 7 เมษายน 2564  โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำคณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.2 เข้าศึกษาดูงานและทำกิจกรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีการพัฒนาพันธุ์ข้าว การเพาะเลี้ยงและทดสอบสารชีวภาพเพื่อควบคุมแมลงศัตรูพืช ณ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย  โดยมี นางสาวกรสิริ ศรีนิล นักวิชาการเกษตรชำนาญการ  นางสาวกัลยา บุญสง่า นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เป็นวิทยากร