การประชุมวิชาการข้าวกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคเหนือตอนบนและตอนล่าง ประจำปี 2564 ด้วยระบบทางไกล

การประชุมวิชาการข้าวกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคเหนือตอนบนและตอนล่าง ประจำปี  2564   ด้วยระบบทางไกล (Zoom) ระหว่างวันที่ 29-31  มีนาคม 2564 ณ ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท  โดยมี นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย  นายพายัพภูเบศวร์ มากกูล นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ นางสาวกัลยา บุญสง่า นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นางสาวกรสิริ ศรีนิล นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นางอุรัสยาน์ ขวัญเรือน นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมคณะ เข้าร่วมประชุมฯ และนำเสนอผลงานวิจัย