การบรรยายให้ความรู้เรื่องเมล็ดพันธุ์ข้าว และจัดทำแผนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวไว้ใช้เองภายในกลุ่ม

 วันที่ 3 มีนาคม 2564 นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และคณะ บรรยายให้ความรู้เรื่องเมล็ดพันธุ์ข้าว และจัดทำแผนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวไว้ใช้เองภายในกลุ่ม  ณ ศูนย์ผลิตข้าวอินทรีย์ชุมชนตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย