(เวทีชุมชน) ภายใต้โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2564 กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน

วันที่ 2 มีนาคม 2564 นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้นางสาวอุทุมพร โสลาและนายจีรพงษ์ วงศ์ใหญ่ นักวิชาการเกษตร จัดสัมมนาวางแผนการดำเนินงานของศูนย์ข้าวชุมชนในระดับพื้นที่ (เวทีชุมชน) ภายใต้โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2564 กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน กลุ่มศูนย์ข้าวชุมชนตำบลโรงช้าง ณ ศาลาอเนกประสงค์ ม.3 ตำบลโรงช้าง อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย