การคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับกรม ปี 2564 (2)

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และคณะ ร่วมต้อนรับคณะทำงานฯ การคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับกรม ปี 2564 ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน ประเภทข้าวหอมมะลิ ในการลงพื้นที่ตรวจสอบผลงานและเก็บข้อมูลเพิ่มเติม ของศูนย์ข้าวชุมชนตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย