การคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับกรม ปี 2564 (1)

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และคณะ ร่วมเป็นเกียรติ  การคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับกรม ปี 2564 ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน ประเภทข้าวหอมมะลิ  โดยคณะทำงานได้ดำเนินการตรวจสอบผลงานของศูนย์ข้าวชุมชนตำบลศรีดอนมูล ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Conference โดยมีหน่วยงานและเครือข่ายต่างๆ ร่วมสนับสนุนและให้กำลังใจ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย