การคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับกรม ปี 2564 เกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพทำนา

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และคณะ ร่วมเป็นเกียรติ สนับสนุนและให้กำลังใจ การคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับกรม ปี 2564 เกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพทำนา โดยคณะทำงานได้ดำเนินการตรวจสอบผลงานของนายมานัส ไชยรัตน์ เกษตรกรอำเภอแม่ลาว ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Conference โดยมีหน่วยงานและเครือข่ายต่างๆ ร่วมสนับสนุนและให้กำลังใจ ณ ห้องประชุมอาคารฝึกอบรม ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย ตำบลเมืองพาน อำเภอพาน  จังหวัดเชียงราย