อบรม หลักสูตร การยกระดับมาตรฐานการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง

วันที่ 28 มกราคม 2564 นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน เป็นวิทยากรบรรยาย หลักสูตร การยกระดับมาตรฐานการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปที่ดิน ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่ 5 ตำบลไม้ยา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย