กิจกรรมเวทีชุมชน โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2564

วันที่ 18-29 มกราคม 2564 นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และคณะ จัดกิจกรรมเวทีชุมชน ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2564  อำเภอแม่ลาว อำเภอเวียงชัย อำเภอพาน อำเภอเทิง อำเภอเชียงแสน อำเภอแม่จัน อำเภอเชียงของ และอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยปฏิบัติตามมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด