กิจกรรมประชาสัมพันธ์ข้าวเหนียวเขี้ยวงู 8974 & Eco Rice

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ข้าวเหนียวเขี้ยวงู 8974 & Eco Rice เพื่อความยั่งยืนของเกษตรกรเชียงราย ณ ชั้น G โซน Grand Hall เซ็นทรัลพลาซา จังหวัดเชียงราย  โดยมี นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย   นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว  นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย  นายพายัพภูเบศวร์ มากกูล นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมกิจกรรมฯ 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวเหนียวเขี้ยวงู และเพื่อพัฒนาการตลาดสำหรับข้าวเหนียวเขี้ยวงู จังหวัดเชียงราย