โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินลุ่มน้ำคำ อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2563 นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายนิมิตร ดวงปินตา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และคณะ ปฏิบัติงานติดตามและเก็บเกี่ยวผลผลิตฤดูนาปี 2563 ในพื้นที่โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินลุ่มน้ำคำ อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย