ตรวจประเมินการรับรองมาตรฐาน GAP ข้าว แบบรายเดี่ยว ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และคณะ ตรวจประเมินการรับรองมาตรฐาน GAP ข้าว แบบรายเดี่ยว ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร ณ อำเภอเทิง อำเภอขุนตาล  จังหวัดเชียงราย