โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร (อ.เชียงของ)

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายจรัญ สีเขียว เจ้าพนักงานการเกษตร และคณะ ลงพื้นที่ตรวจแปลงและสุ่มเก็บตัวอย่างข้าวของเกษตรกรที่ขอรับรองมาตรฐาน GAP ข้าว (รายเดี่ยว) โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร จำนวน 32 ราย 41 แปลง ณ ตำบลครึ่ง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย