การตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ (ICS) ครั้งที่ 2 จังหวัดแพร่

วันที่ 21-22 กันยายน 2563 นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายจรัญ สีเขียว  เจ้าพนักงานการเกษตร และคณะ เข้าตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ (ICS) ครั้งที่ 2 ณ ตำบลวังชิ้น ตำบลแม่พุง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่