การติดตามนิเทศงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 (กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวอินทรีย์ ตำบลหัวง้ม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย)

วันที่ 15 กันยายน 2563 นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายวิทยา ภักดี เจ้าพนักงานการเกษตร และคณะ ร่วมนิเทศงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 กับเจ้าหน้าที่กลุ่มป้องกันกำจัดศัตรูข้าวและภัยธรรมชาติ สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว กรมการข้าว ณ กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนข้าวอินทรีย์ (ชาวนาขาเดฟ) ตำบลหัวง้ม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย