การคัดเลือกเกษตกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับภาค ปี 2564

วันที่ 3-5 กันยายน 2563 นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายวิทยา ภักดี เจ้าพนักงานการเกษตร และคณะ ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบผลงานคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับภาค ปี 2564  ณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา , อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน , อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ , อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ , และ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง