ประชุมแผนการปฏิบัติงานภาคสนาม การตรวจสอบการดำเนินงานการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดเชียงราย

วันที่ 17 สิงหาคม 2563 นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย นายจรัญ สีเขียว เจ้าพนักงานการเกษตร และคณะ เข้าร่วมประชุมแผนการปฏิบัติงานภาคสนาม การตรวจสอบการดำเนินงานการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย และลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินงานฯ ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ใช้น้ำทางการเกษตรบ้านป่าแหย่ง-ร้องหวาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย