การประชุมคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับภาค ปี 2564

วันที่ 10 สิงหาคม 2563 นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย เข้าร่วมการประชุมคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับภาค ปี 2564 ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมข้าวหนุกงา ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง