กิจกรรม Kick off การจัดการหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดในนาข้าว จังหวัดเชียงราย

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย พร้อมด้วย นางสาวกัลยา บุญสง่า นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นางสาวฉัตราภรณ์ กุณาวงค์ นักกีฏวิทยา ร่วมกับ นางสาวจินตนา ไชยวงค์ นักกีฏวิทยาชำนาญการ พร้อมด้วย นางสาวพลอยไพลิน ธนิกกุล นักกีฏวิทยาปฏิบัติการ และคณะ จากกองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว นำรถหน่วยเคลื่อนที่เร็วของกรมการข้าว เข้าร่วมกิจกรรม Kick off การจัดการหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดในนาข้าว โดยมีสำนักงานเกษตรอำเภอเชียงของ ร่วมกับ สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย เป็นผู้จัดงานหลัก สืบเนื่องจากเกษตรกรในพื้นที่ตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย สำรวจพบหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดกัดทำลายต้นข้าวในแปลงนาในประเทศไทยที่แปลงเกษตรกร หมู่ที่ 4, 9, 11, 17 และ 22 เกษตรกรกว่า 379 ราย พื้นที่รวม 2,338 ไร่
กรมการข้าว ได้เผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดและการป้องกันกำจัดโดยวิธีผสมผสาน พร้อมทั้งแจกเอกสารความรู้ แผ่นพับ และโปสเตอร์ ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ ตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เพื่อป้องกัน เฝ้าระวัง และลดความเสี่ยงในการระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดด้วยวิธีการที่ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และยั่งยืนต่อไป