ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย โครงการเพิ่มขีดในการแข่งขันเกษตรระดับภูมิภาค ปี 2563

วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายแสวง เบ็ญชา  เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงานและคณะ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย โครงการเพิ่มขีดในการแข่งขันเกษตรระดับภูมิภาค ปี 2563 ณ ที่ทำการกลุ่มแปลงใหญ่กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวคุณภาพบ้านสันหลวง อ.แม่จัน จ.เชียงราย