การตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ (ICS) ณ อำเภอสูงเม่น อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

วันที่ 20-21 กรกฎาคม 2563 นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายจรัญ สีเขียว  เจ้าพนักงานการเกษตรและคณะ เข้าตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ (ICS)  ณ อำเภอสูงเม่น อำเภอวังชิ้น  จังหวัดแพร่