อบรมการผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวและการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ข้าวด้าน ICS โครงการนาแปลงใหญ่ อำเภอเวียงชัย

วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายจรัญ สีเขียว  เจ้าพนักงานการเกษตร และคณะ จัดอบรมการผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวและการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ข้าวด้าน ICS โครงการนาแปลงใหญ่ และสำรวจแปลงนา ณ ตำบลผางาม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย