ร่วมจัดกิจกรรมปลูกเมล็ดพันธุ์เพื่อเก็บพันธุ์ข้าวไว้ใช้เองแก่เกษตรกรโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563

วัันที่ 2 กรกฎาคม 2563 นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายจีรพงษ์ วงศ์ใหญ่  นักวิชาการเกษตร และคณะ ร่วมจัดกิจกรรมปลูกเมล็ดพันธุ์เพื่อเก็บพันธุ์ข้าวไว้ใช้เองแก่เกษตรกรโครงการนาแปลงใหญ่ กลุ่มข้าวปลอดสารพิษ หมู่ 3 ตำบลแม่อ้อ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย