่ร่วมนำเสนอผลงาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว

วันที่ 26 มิถุนายน 2563 นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้นางสาวศิริลักษณ์ ใจบุญทา นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมคณะ เข้าร่วมการนำเสนอผลงานต่อสำนักงาน ก.พ.ร และร่วมจัดนิทรรศการองค์ความรู้เรื่องข้าว ร่วมกับศูนย์ข้าวชุมชนตำบลทรายขาว อำเภอพาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งการบริหารจัดการน้ำในเขตพื้นที่ชลประทานฝายแม่ลาว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ณ ฝายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ตำบลป่าหุ่ง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย