โครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าว จังหวัดเชียงราย

วันที่ 19 มิถุนายน 2563 นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และคณะร่วมกับ นางนาตยา การปรีดี ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบการถ่ายทอดวิทยาการเมล็ดพันธุ์ นางสาวอาภาภรณ์ วัฒนวิเชียร นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ กลุ่มพัฒนาการขยายเมล็ดพันธุ์พืช และนางสาวภาวิณี พุ่มชื่น นักเกษตรโครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าว สำรวจพื้นที่จัดตั้งธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนและศูนย์ข้าวชุมชน ณ ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย