จัดอบรมระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS) ครั้งที่ 2 กลุ่มเกษตรกรต่อเนื่อง ปี 2562

วันที่ 19 มิถุนายน 2563 นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายจรัญ สีเขียว เจ้าพนักงานการเกษตร พร้อมคณะ จัดอบรมระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS) ครั้งที่ 2 กลุ่มเกษตรกรต่อเนื่อง ปี 2562  ณ ตำบลสันกลาง ตำบลหัวง้ม อำเภอพาน และตำบลเมืองชุม ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย