จัดเวทีชุมชน ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตรตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

วันที่ 15 มิถุนายน 2563 นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้นายจรัญ สีเขียว ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร และคณะ จัดเวทีชุมชน ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตรตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย