ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการวางรวงเพื่อทำเป็นเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เองแก่กลุ่มเกษตร อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

วันที่ 12 มิถุนายน 2563 นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และคณะ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการวางรวงเพื่อทำเป็นเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เองแก่กลุ่มเกษตร ณ กลุ่มข้าวอินทรีย์ปลอดสารพิษตำบลแม่อ้อ อำเภอพาน และศูนย์ข้าวชุมชนตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย