การประชุมชี้แจงการจัดทำระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS) ครั้งที่ 1

วันที่ 9 มิถุนายน 2563 นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายจรัญ สีเขียว เจ้าพนักงานการเกษตร พร้อมคณะ จัดประชุมชี้แจงการจัดทำระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS) ครั้งที่ 1 กลุ่มเกษตรกรต่อเนื่อง ปี 2561 ณ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย