ประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและแก้ปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (chief of operation) ครั้งที่ 3/2563

วันที่ 5 มิถุนายน 2563 นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน พร้อมคณะ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและแก้ปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (chief of operation) ครั้งที่ 3/2563 ด้านการเกษตรของศูนย์ข้าวชุมชนจังหวัดเชียงราย จำนวน 22 ศูนย์ โดยคณะกรรมการเห็นชอบให้ผ่านทุกศูนย์ ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานจังหวัดเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย