การประชุมร่วมกับ Operation Team จังหวัดเชียงราย

 

เมื่อวันที่ 3-4 มิถุนายน 2563 นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน พร้อมคณะ เข้าประชุมร่วมกับ Operation Team เพื่อพิจารณาการเสนอความต้องการโครงการยกระดับเกษตรแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่องโยงตลาด โครงการยกระดับศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิการผลิตสินค้าเกษตร และโครงการสร้างความเข้มแข็งศูนย์ข้าวชุมชน ณ ที่ว่าการอำเภอพาน สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จัน และที่ว่าการเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย