การส่งมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2563

วันที่ 21-22 เมษายน 2563 นายพายัพภูเบศวร์ มากกูล นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายแสวง เบ็ญชา ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และคณะ ติดตามการส่งมอบเมล็ดพันธุ์ข้าว ขาวดอกมะลิ105 จำนวน 1.5 ตัน และกข15 จำนวน 6 ตัน ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา มอบให้กับสมาชิกศูนย์ข้าวชุมชน

ได้แก่ ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลทรายขาว ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลสันมะเค็ด อ.พาน ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลดอยลาน อ.เมืองเชียงราย ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลจอมสวรรค์ อ.แม่จัน ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลเวียงเหนือ อ.เวียงชัย ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลหนองแรด อ.เทิง ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลต้า อ.ขุนตาล และศูนย์ข้าวชุมชนตำบลศรีดอนมูล อ.เชียงแสน จ.เชียงราย