ประชุมคณะทำงานบริหารจัดการจัดหาเมล็ดพันธุ์ข้าวสำหรับสนับสนุนเกษตรกรผู้ประสบภัย ครั้งที่ 5/2563

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563 นายแสวง เบ็ญชา ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน เข้าร่วมประชุมคณะทำงานบริหารจัดการจัดหาเมล็ดพันธุ์ข้าวสำหรับสนับสนุนเกษตรกรผู้ประสบภัย ครั้งที่ 5/2563 และศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว/ศูนย์วิจัยข้าวที่รับผิดชอบโครงการฯ ผ่านระบบประชุมทางไกล Gin conference โดยมีรองอธิบดีกรมการข้าว (นายขจร เราประเสริฐ) เป็นประธานการประชุม