สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) สนับสนุนทุนฝึกอบรมหรือปฏิบัติงานวิจัย ณ ต่างประเทศ

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) สนับสนุนทุนฝึกอบรมหรือปฏิบัติงานวิจัย ณ ต่างประเทศ :
นางสาวนุจรินทร์ จังขันธ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย กรมการข้าว ไปปฏิบัติงานวิจัยภายใต้ทุนปริญญาเอกเฉลิมพระเกียรติทรงครองราชย์ 70 ปี ณ Louisiana State University Agricultural Center ประเทศสหรัฐอเมริกา ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2562 - 30 ธันวาคม 2562