การสัมมนาวิชาการข้าวและธัญพืชเมืองหนาวกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคเหนือตอนบนและภาคเหนือตอนล่าง ครั้งที่ 12 ประจำปี 2563

วันที่ 3-5 มีนาคม 2563 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย และคณะ เข้าร่วมการสัมมนาวิชาการข้าวและธัญพืชเมืองหนาวกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคเหนือตอนบนและภาคเหนือตอนล่าง ครั้งที่ 12 ประจำปี 2563 ณ โรงแรมสวนบัวรีสอร์ท อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ โดยศูนย์วิจัยข้าวเชียงรายมีผู้ได้รับรางวัลดังนี้
ผลงานวิจัยภาคบรรยาย นางสาวกัลยา บุญสง่า นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยภาคบรรยายชมเชยอันดับ 2
ผลงานวิจัยภาคแผ่นภาพ นายพายัพภูเบศวร์ มากกูล นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยภาคแผ่นภาพชนะเลิศอันดับ 1 และ นางสาวศิริลักษณ์ ใจบุญทา นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยภาคแผ่นภาพชนะเลิศอันดับ 3