อบรมเชิงปฏิบัติการระบบควบคุมภายใน(ICS) ครั้งที่ 1 อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้นายจรัญ สีเขียว เจ้าพนักงานการเกษตร พร้อมคณะ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการระบบควบคุมภายใน(ICS) ครั้งที่ 1 กลุ่มเกษตรกรประจำปี 2562 จำนวน 200 ราย ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2563 ณ อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย